Zaznacz stronę

Чтобы обеспечить урожайного урожая это важно эффективные удобрения для почвы. Несколько наиболее важных питательных веществ включают калий, фосфор, а также азот. Они необходимы для роста растений s и может повысить урожайность. Компостирование может быть фантастическим метод улучшения здоровья которую имеет ваша почва. Процесс изменяет микробиом почвы и обеспечивает важные микроэлементы. Компостирование также хорошо метод увеличения способности удерживать воду в Вы также можете улучшить водоудерживающую способность вашей почвы посредством компостирования.замиокулькас уход Почвенные микробы увеличат скорость на когда органическое вещество внедряется в почву. Компост может повысить урожайность и улучшить почву форма и функция. Компост не только обеспечивает важнейшие макроэлементы, а также улучшает естественный запас углерода в почве. Он также увеличивает разнообразие почвенных микробов и уменьшает присутствие передаваемые через почву патогены. Наиболее эффективное удобрение для вашего сада – это то, которое работает с вашими конкретными культурами. Некоторые растения выдерживают большие диапазоны температуры и влажность, которые другие. Для лучшей почвы сочетание для вашей культуры, вы можете экспериментировать с разными типами почвы. Существует два типа удобрений: органические и органические. PH уровня почвы влияет через химические удобрения, что приводит к снижению урожайности. Кроме того, они могут увеличивать активность вредителей и болезней, делая их непригодными для различных культур. Вы можете заменить химические удобрения для органических удобрений. Хотя они могут не обеспечивать все макроэлементы, необходимые растениям нужны органические удобрения могут использоваться в качестве дополнения химические продукты.

Polityka prywatności / rodo

Regulamin

W razie niejasności, prosimy o kontakt

Telefon

+48 531 766 979

E-Mail

naturalnafarmacja@gmail.com

Formularz kontaktowy

Regulamin

Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy NATURALNA FARMACJA

§1 Postanowienia ogólne
Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
Właścicielem Sklepu jest: na Pawła II 18 ,11-040 DOBRE MIASTO NIP: 7393237049 REGON: 519643489 email naturalnafarmacja@gmail.com
Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia
Zamówienia można składać w następujący sposób:
dostępny na stronie internetowej Sklepu,
emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3 Płatności
Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
Standardowe ceny przesyłek przedstawione są w zakładce Koszty dostawy. Całkowity koszt dostawy przedstawiony w podsumowaniu zamówienia zależy od ilości i wagi zamawianych produktów i wybranej formy płatności.
Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
.

§4 Wysyłka towaru
Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5 Reklamacje
W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
Zasady postępowania reklamacyjnego opisane są w zakładce Reklamacje i zwroty.
Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§6 Prawo odstąpienia od umowy
Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy.
W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi kwotę zapłaconą za towar.
Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:
świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
dostarczania prasy;
usług w zakresie gier hazardowych.
Zasady postępowania w przypadku odstąpienia od umowy opisane są w zakładce Reklamacje i zwroty

§7 Ochrona prywatności
Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Zasady ochrony danych osobowych oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zdefiniowane są w Polityce Prywatności, która jest dostępna w zakładce Polityka Prywatności.

§8 Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Polityka polityka prywatności i RODO
Polityka prywatności
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I COOKIE
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PHU Elektronik Mateusz Narkiewcz .ul Jana Pawła II 18 ,11-040 DOBRE MIASTO NIP: 7393237049 REGON: 519643489 („Administrator”).
Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej lub elektronicznie − na adres e-mail narkiewiczmateusz@gmail.com

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam bezpośrednio przez Panią/Pana, przetwarzane będą w celach:
a. marketingowych, dotyczących własnych produktów lub usług Administratora, z wykorzystaniem kanałów komunikacji, na które Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
b. planowania działań marketingowych oraz zarządzania ww. działaniami marketingowymi – na potrzeby wewnętrzne Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest optymalizacja działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Grupy Polpharma promowanych przez Administratora oraz ewidencja prowadzonych działań marketingowych;
c. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń.
d. tworzenia analiz i zestawień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;
e. personalizacji usług poprzez profilowanie w ramach prowadzonych działań marketingowych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
Wobec Pani/Pana będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w tym również w następstwie profilowania. Profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji.
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe, firmom kurierskim do świadczenia usług.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwo trzecie) w związku z prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem narzędzi pochodzących z serwisów społecznościowych, wykorzystaniem narzędzi analitycznych służących do analiz statystycznych, w tym zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników w szczególności takich jak m.in. Google Analytics, Facebook Pixel.
Okres przechowywania danych
W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, dane będą przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu.
Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
Prawa
1. a. prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi;
c. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda − prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail iod@polpharma.com. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej).
Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.
Pani/Pana dane osobowe zbierane za pomocą plików cookie w większości przypadku nie pozwalają na identyfikację w związku z czym, aby skorzystać z przysługujących praw Administrator może zwrócić się o przedstawienie dodatkowych informacji.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem w szczególności z zasadami wskazanymi w RODO.
PLIKI COOKIE
Administrator wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie na stronach internetowych oraz aplikacjach, które służą do identyfikacji urządzenia końcowego (dalej: „Witryny”).
Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze lub innym urządzeniu za pomocą, którego Użytkownik korzysta z Witryny) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny.
Pliki cookie zawierają najczęściej:
1) nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
2) czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny,
3) indywidualny numer.
Podmiotem stosującym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp w ramach Witryny jest Administrator.

Informacje zawarte w plikach cookies są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Poza informacjami zawartymi w plikach cookies Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych dodatkowych informacji. W szczególności Witryna nie zbiera w sposób automatyczny danych osobowych lub innych poufnych informacji dotyczących Użytkownika.
Pliki cookies wykorzystywane są do:
1) dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych oraz umożliwiają ulepszanie stron internetowych w zakresie ich budowy i zawartych w nich treści;
3) dostarczania reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniu użytkownika, w tym wyświetlanych poza Witryną, a więc na innych stronach i w aplikacjach internetowych;
4) utrzymania sesji Użytkownika Witryny po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;
5) zapewnienia bezpieczeństwa działania Witryny.
Witryna stosuje:
1) pliki cookies „sesyjne”, o charakterze tymczasowym, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
2) pliki cookies „stałe” przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia ich ważności lub do czasu ich samodzielnego usunięcia przez Użytkownika.
3) pliki cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. pliki cookies 2nd i 3rd party) – to dane pochodzące m.in. z innych stron internetowych i aplikacji, narzędzi i serwerów reklamowych, dostawców usług i partnerów współpracujących z właścicielem Witryny; ten rodzaj cookie pozwala na personalizację reklam – określenie preferencji izwyczajów użytkowników i dostosowywanie do nich reklamy; pozwalają one również ocenić skuteczność działań reklamowych.
W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1) pliki cookies „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny;
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny;
3) pliki cookies „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny;
4) pliki cookies „funkcjonalne”, przechowujące wybrane przez Użytkownika ustawienia np. wygląd strony internetowej itp.;
5) pliki „reklamowe”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
Przeglądarki internetowe zasadniczo dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Każdy Użytkownik Witryny może ograniczyć stosowanie plików cookie.
W każdym czasie możliwe jest dokonanie zmiany ustawień dotyczących plików cookie na komputerze lub innym urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Witryny. Zmiany ustawień mogą prowadzić do automatycznej blokady obsługi plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny.
Ograniczenie stosowania plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika może wpływać na niektóre funkcjonalności stron internetowych Witryny.
Brak zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookie przez Witrynę.
Więcej informacji na temat plików cookie i sposobach ich obsługi dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej.
Przedstawiamy listę podmiotów trzecich, którym umożliwiamy zapisywanie cookies lub innych technologii na Twoim urządzeniu:
1) Dostawcy usług analitycznych: W celu lepszego zrozumienia tego jak działa nasz Serwis, współpracujemy z różnymi dostawcami usług analitycznych. Umożliwiamy dostawcom usług analitycznych takim jak Google i Facebook Analytics wykorzystywanie cookies, SDKs i innych pokrewnych technologii. Więcej informacji na temat tego, jak Google i Facebook wykorzystują Twoje dane, znajdziesz tutaj: https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ https://www.facebook.com/about/privacy/update

Zmiana niniejszej Polityki nastąpi poprzez opublikowanie nowej treści na Witrynie z nową datą.

Informacja o metodach i rodzaju płatności w sklepie internetowym
Informacja o metodach i rodzaju płatności w sklepie internetowym
Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego: 68 1020 3570 0000 2602 0084 2914
b) płatnością w systemie Przelewy24
c) zapłata kartą płatniczą: VISA, MasterCard.
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
Informacja o rodzaju dostawy w sklepie internetowym
Informacja o rodzaju dostawy w sklepie internetowym
Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy, tj. wartość zamówienia musi być wyższa niż XXX zł brutto. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
Rodzaje i ceny dostaw:
a) INPOST: 13 złotych / czas dostawy 1-2 dni robocze
b) NAZWA KURIERA: 20 złotych / czas dostawy 1-2 dni robocze
c) odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym 0zł (Ul. Jana Pawła II ,11-040 Dobre Miasto )
d) wysyłka zagraniczna cena ustalana indywidualnie w zależności od wagi i gabarytu oraz strefy,do której należy kraj docelowej wysyłki
Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
Dostawa Towarów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i Państw Europy oraz wybranych krajów położonych na pozostałych kontynentach pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.
Termin realizacji dostawy dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi trzy dni robocze liczone od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Dla zamówień z dostawą poza granice Rzeczypospolitej termin dostawy podany jest przy informacji dotyczącej formy dostawy oraz kraju destynacji.
Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruku potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.]
Polityka zwrotów i reklamacji w sklepie internetowym
Polityka zwrotów i reklamacji w sklepie internetowym
W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres naturalnafarmacja@gmail.com, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b) Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.
Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.
Wzór formularza odstąpienia od umowy
Wzór formularza odstąpienia od umowy
Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres naturalnafarmacja@wmail.com , w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Sklepu Naturalna Farmacja podany w niniejszym Regulaminie.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Naturalna Farmacja Ul. Jana Pawła II ,11-040 Dobre Miasto.
Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.

New York City can be amazing. There are many things to do, places to eat, and nightclubs. For making you New York trip unforgettable, employ an professional escort. You can choose from gay escorts, transsexual escorts as well as male escorts. Professional models will provide an unforgettable time. It is guaranteed the security of the day of your meeting. She will make you laugh together. It is possible pick from a large selection of attractive ladies. There is a woman that suits your personality and preferences. You may be in search of a romantic dinner or an evening out with friends it is possible to have the perfect time with an New York escort. It is possible to discover new destinations and spend a memorable experience together. You’ll feel like you are traveling the world together.ny escort NYC Escorts in NYC are elegant and classy. The escorts are well dressed and elegantly styled. They’re kind and relaxed. They are the best guests for formal dining. The underground scene of New York includes fetish clubs such as kink bars, fetish clubs, as well as BDSM establishments. It is possible to visit these places in the evening or at the weekend. Beautiful women make up the real luxury escorts company. They are incredibly attractive, have impeccable manners and an out of this world sexual appeal. The women are trained to become perfect courtesans. An New York escort will make every party successful. Her gorgeous looks will entice the crowd.

No matter if you’re in Dubai to do business or for pleasure, the escort girl will help you get the most out of your vacation. You’ll be able to find the perfect woman with stunning looks and a variety of amenities. Dubai is home to many various cultures. So an escort will help you fit in with locals. There are several escort agencies located in Dubai, among them BookRealEscorts. They can provide outcall as well as incall services. These agencies have escorts available all over the world, like Europe, Russia and America.dubai escorts They are available to escort individuals at private functions as well as for outcalls. The quality of service is generally excellent, however the costs are expensive. Depending on the escort and the type of escort, prices can range from AED 500 to AED 1,000. In exchange for their services, certain girls can charge hundreds of euros. Typically, Dubai escorts offer a diverse range of sexual services that range from S&M and BDSM. S&M is sadism and masochism. BDSM stands for dominance and submissiveness. She can be the catalyst for many fantasies as well as sexual relations between partners. If you want to arrange the meeting, which includes an escort service in Dubai, you will first be required to take a look at her profile images. If you want to set up a time it is necessary to call her or send an email. You can browse through her website to see the other images of paying customers. There are girls who offer sexual sex and blowjobs. They are available at guesthouses, hotels and in hotels. These services come with a wide range of rates, with most starting around AED 200 to 300.